Pakiet Mobilności: Jakie znaczenie dla przewoźników?

Co przewiduje Pakiet Mobilności zatwierdzony przez Parlament Europejski?


Lepsze warunki pracy dla kierowców

  • Firmy zajmujące się transportem międzynarodowym będą zobligowane do takiej organizacji czasu pracy, aby ich kierowcy mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie, w zależności od amplitud godzinowych).
  • Regularny tygodniowy odpoczynek nie może się odbywać w kabinie ciężarówki. Jeśli ma miejsce poza domem, firma będzie musiała pokryć koszty hotelu.

Sprawiedliwsza konkurencja i walka z nielegalnymi praktykami

  • Obecne limity kabotażu pozostają niezmienione (3 operacje w ciągu 7 dni). Aby uniknąć systematycznego kabotażu, będzie obowiązywał czterodniowy okres oczekiwania przed kolejną operacją w tym samym kraju, tym samym pojazdem.
  • Aby walczyć z “firmami ze skrzynek pocztowych”, firmy zajmują ce się transportem drogowym będą musiały prowadzić znaczną część działalności w państwie członkowskim, którym są zarejestrowane. Nowe przepisy będą również wymagać, aby ciężarówki wracały do centrum operacyjnego firmy co 8 tygodni.
  • Włączenie do przepisów TRM lekkich samochodów dostawczych od 2,5 do 3,5t (wyposażenie z tachografem).

Jasne zasady delegowania kierowców

  • Zdefiniowanie konkurencyjnych ram w Europie, aby zagwarantować kierowcom równoważne wynagrodzenie.
  • Zasady będą miały zastosowanie do kabotażu i transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu) .

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200706IPR82714/le-parlement-adopte-une-reforme-essentielle-du-secteur-du-transport-routier